EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

„Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ)”

Głównym celem badania była kompleksowa ocena efektów interwencji podejmowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ w odniesieniu do celów programu oraz celów wskazanych w dokumentach strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium użyteczności.
 
Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Cel główny został zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:
 • Ocena stanu wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku wsparcia
 • Ocena wpływu wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu XIII na osiągnięcie celów sformułowanych dla sektora szkolnictwa wyższego w POIS oraz NSRO, w tym na wartości właściwych dla interwencji wskaźników kontekstowych
 • Ocena komplementarności i synergii projektów realizowanych przez beneficjentów Priorytetu XIII POIS z innym projektami (w szczególności finansowanymi ze środków UE) w kontekście celów POIS i NSRO dla sektora szkolnictwa wyższego
 • Ocena wpływu interwencji na cele określone w dokumentach strategicznych w zakresie szkolnictwa wyższego (w tym: Deklaracji Bolońskiej, Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 oraz Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego)
 • Ocena stanu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wpływu analizowanej interwencji na ten stan (w tym identyfikacja rezultatów niezamierzonych), ocena użyteczności efektów projektów w kontekście aktualnych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym w Polsce
 
Podejście badawcze:
 
W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze zastosowano zostały następujące koncepcje ewaluacji: ewaluacja oparta o kryterium użyteczności i podejście partycypacyjne w ewaluacji. Wykorzystane zostanły następujące metody badawcze i analityczne:
 • analiza materiałów i danych zastanych,
 • indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami beneficjentów,
 • studia przypadku (case study) wybranych projektów,
 • zogniskowany wywiad grupowy (FGI),
 • badanie CAWI z przedstawicielami uczelni publicznych,
 • panel ekspertów.
 
Termin realizacji:
11.06.2015 - 11.09.2015
Budżet:
139 113 PLN
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz