EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
 
Celem badania była ocena skuteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-komunikacyjnych instytucji zaantgazowanych w realizację Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ewaluacja procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE

Zamawiający: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 
Ewaluacja procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
 

Strony

„Oszacowanie wybranych wskaźników rezultatu i oddziaływania Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013”

Zamawiajacy: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
 
Głównym celem badania jest oszacowanie wartości wybranych wskaźników monitorowania Osi Priorytetowej (OP) 7 RPO WP 2007-2013 wraz z ekspercką oceną osiągniętych wartości.
Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
1) Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu: obszar województwa pomorskiego objęty ścieżką życia – 8 minut (% powierzchni województwa);
2) Oszacowanie wartości wskaźnika oddziaływania: śmiertelność ofiar zdarzeń nagłych w ścieżce życia(%).
3) Ocena ekspercka osiągniętych wartości wskaźników
 
Zakres badania:
Zakres przedmiotowy: wybrane wskaźniki monitorowania OP 7 RPO WP 2007-2013, projekty realizowane w ramach OP 7 RPO WP 2007-2013.
Zakres podmiotowy: zespoły ratownictwa medycznego (w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego), szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, jednostki organizacyjne szpitali ujęte w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (WPDSPRM).
Zakres czasowy: lata 2007-2015
Zakres terytorialny: województwo pomorskie. 
 
Metody i techniki badawcze: 
1. Analiza desk research
2. Analiza mapy (terytorializacji) wsparcia OP XII PO IiŚ 
3. Wywiad internetowy CAWI/CATI
4. TDI
 
Budżet: 42 435,00 PLN brutto
Termin realizacji: maj 2016 - październik 2016
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Pomorskie
Rok realizacji: 
2016
Tematyka badania: 
Szacowanie wskaźników
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz