EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
 
Celem badania była ocena skuteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-komunikacyjnych instytucji zaantgazowanych w realizację Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ewaluacja procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE

Zamawiający: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 
Ewaluacja procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
 

Strony

Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Celem badania ewaluacyjnego była identyfikacja potrzeb rewitalizacji obszarów kryzysowych na terenie Lubelszczyzny w kontekście celów PI 9b RPO WL 2014-2020 oraz kontynuacji wsparcia z perspektywy 2007-2013.

Cel szczegółowy 1. Ocena efektów wsparcia rewitalizacji w Województwie Lubelskim w perspektywie 2007-2013
Cel szczegółowy 2. Ocena trafności diagnozy obszarów kryzysowych w gminach Województwa Lubelskiego
Cel szczegółowy 3. Ocena trafności zaplanowanego wsparcia rewitalizacji w Województwie Lubelskim w perspektywie 2014-2020
 
Zastosowano szereg metod badawczych i analitycznych:
  • Analiza desk research
  • Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL
  • Badania ilościowe z beneficjentami RPO WL 2007-2013
  • Badania jakościowe z beneficjentami RPO WL 2007-2013
  • Badania ilościowe z potencjalnymi beneficjentami RPO WL 2014-2020
  • Badania jakościowe z potencjalnymi beneficjentami RPO WL 2014-2020
  • Badanie ilościowe CAPI z odbiorcami zrealizowanych i planowanych działań rewitalizacyjnych 
  • Wywiad ekspercki
 
Termin realizacji: 
6.07.2017-wrzesień 2017
Budżet:
92 416,05 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Lubelskie
Rok realizacji: 
2017
Tematyka badania: 
Rewitalizacja
Rozwój miast
Rozwój regionalny
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz