EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

Ocena komplementarności międzygałęziowej transportu w ramach PO IiŚ

Zamawiający: AECOM Polska Sp. z o.o.
 
Celem ewaluacji była ocena komplementarności międzygałęziowej transportu w ramach PO IiŚ – badanie na przykładzie wybranych zintegrowanych inwestycji transportowych.
 
 
 
Do badania wybrano dwie grupy projektów – projekty PO IiŚ 2007-2013, w przypadku których ocenie poddano komplementarność tych inwestycji z istniejącym układem transportowym, w tym inwestycjami w inne gałęzie transportu. Ocena została opracowana oddzielnie dla poszczególnych projektów: kolejowych liniowych, kolejowych taborowych oraz intermodalnych.
Ponadto odrębnej ocenie zostanie poddana grupa projektów zrealizowanych w województwie pomorskim. W odniesieniu do wymienionych poniżej projektów, stanowiących regionalne studium przypadku, oceniona została wzajemna komplementarność inwestycji wskazanych na liście. 
 
Ocena komplementarności opierała się głównie o ekspercką analizę danych zastanych, w tym przede wszystkim dokumentacji projektowej: wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności. 
Jako metody uzupełniające zastosowano:
• Webresearch – poszukiwanie informacji w internecie, np. dodatkowych informacji o inwestycjach i ich efektach (opisy działań informacyjno-promocyjnych, strony internetowe beneficjentów etc.), analiza rozkładów jazdy i rozwiązań typu wspólny bilet, analiza map/ lokalizacji inwestycji; 
• Wywiady telefoniczne i mailowe z przedstawicielami beneficjentów inwestycji. 
 
Budżet:
60 500,00 zł netto
Termin realizacji:
12.10.2016-9.11.2016
Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2016
Tematyka badania: 
Transport
Typ usługi: 
Analiza sektorowa/branżowa
Ewaluacja ex-post
Wstecz