EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

Ocena efektów realizacji projektów turystycznych w ramach PO IG

Celem badania ewaluacyjnego była ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wdrażania projektów turystycznych w ramach PO IG. 
Szczególna uwaga w ramach badania poświęcona została zidentyfikowaniu pierwszych efektów realizacji projektów turystycznych realizowanych w ramach działań 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski i 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym PO IG.
 
Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
W wyniku realizacji badania zostały sformułowane rekomendacje, które posłużyły ocenie skuteczności interwencji w tym obszarze.
Zakres badania obejmował projekty turystyczne realizowane w ramach działania 6.3 i 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Badanie obejmowało następujące obszary tematyczne:
 
1. ocena stopnia zwiększenia ruchu turystycznego w wyniku realizacji projektów; obszar odpowiada wskaźnikowi rezultatu wyznaczonemu dla 6. osi (odnoszącemu się do działania 6.4), tj. liczba osób korzystających z produktów turystycznych powstałych w wyniku wsparcia PO IG
2. ocena liczby stworzonych innowacyjnych produktów turystycznych i ich wpływu na rozwój turystyki w danym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nieaktywnych turystycznie przed wdrożeniem projektu
3. ocena skali innowacyjności i unikatowości produktów turystycznych (na poziomie lokalnym i regionalnym, ogólnopolskim i światowym – wskazanie projektów/produktów, które stanowią atrakcję turystyczną o danym zasięgu)
4. ocena wpływu projektów i stworzonych produktów turystycznych na gospodarkę lokalną i  regionalną, w tym na tworzenie miejsc pracy
5. ocena wpływu realizacji projektów na wzrost atrakcyjności kraju w kontekście organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.
6. ocena wpływu działań promocyjnych na zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych do Polski.
 
W badaniu posłużono się następującą metodologią:
 
• Analiza danych zastanych (desk research)
• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
• Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
• Studia przypadków
• CAWI z przedstawicielami organizacji i instytucji turystycznych
• Panel ekspertów
 
Budżet:
79 773,05 zł
Termin realizacji:
24.06.2015 - 30.09.2015
Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Turystyka
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz