EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku

Celem badania była ocena stopnia realizacji strategii dla poszczególnych celów strategicznych, ocena systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii, a także ocena sposobu komunikacji Strategii.
 
Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
 
 
 
 
Jedną z części badania była ocena poszczególnych celów strategicznych:
 
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy
Cel strategiczny 2. Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej
Cel strategiczny 3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim
Cel strategiczny 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych
Cel strategiczny 5. Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego
 
W ramach badania dokonano również oceny systemu zarządzania i wdrażania Strategii, stosując kryteria skuteczności, efektywności i użyteczności.
 
Badanie składało się z poszczególnych celów szczegółowych:
  • Ocena efektów Strategii (tj. produktów i rezultatów) oraz identyfikacja czynników sukcesu lub ryzyk osiągnięcia skwantyfikowanych celów;
  • Ocena, czy warunki zewnętrzne wdrażania Strategii się zmieniły (np. jej aktualność względem zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, założeń dokumentów programowych Unii Europejskiej, polityk krajowych, kontekstu prawnego, diagnozy potrzeb etc.) i czy w tym kontekście cele Strategii pozostają aktualne;
  • Ocena wpływu i użyteczności zakończonych działań, tj. ocena zadań zakończonych w ewaluowanym okresie w ramach poszczególnych celów operacyjnych Strategii;
  • Ocena systemu zarządzania – tzn. sprawności przepływu informacji, dokumentów, środków finansowych i realizacji zadań oraz identyfikacja barier wdrażania Strategii, a także funkcjonującego systemu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz ocena działań komunikacyjnych.
  • Ocena zaplanowana w trzech pierwszych celach badania została przeprowadzona dla poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych ), a ocena sposobu organizacji procesu realizacji odnosi się do wdrażania Strategii, monitoringu i ewaluacji oraz działań komunikacyjnych. Wnioski z tych analiz posłużyły do opracowania horyzontalnej oceny Strategii oraz wypracowania strategicznych i operacyjnych rekomendacji.
 
Kluczową metodą badawczą, szczególnie dla oceny stopnia realizacji Strategii dla poszczególnych celów strategicznych była analiza dokumentów i danych zastanych, która objęła: dane statystyczne ogólnodostępne statystyki publicznej, dane z monitoringu wskaźnikowego i zadaniowego Strategii, regulaminy organizacyjne UM, plany i raporty z działalności biur Urzędu m.st. Warszawy, raporty naukowo-badawcze dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Warszawy w okresie objętym ewaluacją, a także dokumenty strategiczne na poziomie miasta, regionu, kraju oraz UE.  
 
Budżet:
128 473,50zł
Termin realizajci:
12.05.2015 - 16.10.2015
Zamawiający: 
Miasto
Zakres Terytorialny: 
Mazowieckie
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Tworzenie i wdrażanie strategii
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz