EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

Ewaluacja mid term postępu rzeczowego WRPO 2014+ na potrzeby przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Głównym celem badania jest dokonanie oceny postępu rzeczowego realizacji WRPO 2014+ dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów Ram i Rezerwy Wykonania. 

Cel główny badania zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych, które stanowią:
Cel szczegółowy 1. Identyfikacja i ocena postępu rzeczowego w zakresie osiągania celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 2. Prognoza realizacji celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 3. Identyfikacja obciążeń administracyjnych dla beneficjentów WRPO 2014+ oraz innych czynników wpływających na osiąganie celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla osiągania celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 5. Ocena wkładu WRPO 2014+ w realizację celów Strategii Europa 2020 oraz wskaźników rezultatu na poziomie regionalnym, pochodzących ze statystyki publicznej;
Cel szczegółowy 6. Ocena skuteczności i użyteczności realizacji zasad horyzontalnych oraz identyfikacja efektów ich wdrażania w ramach WRPO 2014;
Cel szczegółowy 7. Zaproponowanie rozwiązań (rekomendacji), których implementacja może przyczynić się do realizacji celów WRPO 2014+.
 
Budżet:
285 730,08 zł brutto
Termin realizacji:
kwiecień 2017 - listopad 2019
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Wielkopolskie
Rok realizacji: 
2017
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
System zarządzania/wdrażania
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz