EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

Ewaluacja efektów realizacji projektów lotniczych realizowanych w ramach PO IiŚ

Celem badania było podsumowanie osiągnięć wdrażania projektów lotniczych, identyfikacja rezultatów i ocena wpływu realizacji tych projektów na osiągnięcie celów założonych w Programie.

Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Badanie efektów projektów lotniczych dotyczyło przede wszystkim inwestycji z zakresu bezpieczeństwa ochrony transportu lotniczego realizowanych w ramach działania 8.4 oraz zrealizowanych rzeczowo projektów w ramach działania 6.3 (pilotażowo) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Badaniem zostały objęte projekty z działania 8.4 POIiŚ dotyczące bezpieczeństwa i ochrony transportu lotniczego. Realizowane były one w portach lotniczych w: Krakowie, Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie. Badanie efektów działania 6.3 POIiŚ dotyczyło tylko tych portów lotniczych, w których projekty zostały już rzeczowo zrealizowane, tj. Gdańsk, Wrocław i Rzeszów. W konsekwencji efekt synergiczny obydwu działań mógł być zbadany
w porcie lotniczym w Gdańsku i we Wrocławiu.

Podejście badawcze:

W badaniu zastosowano wzajemnie uzupełniające się metody badawcze, które objęły wszystkich kluczowych interesariuszy:

  • beneficjentów projektów (porty lotnicze) – poprzez telefoniczne wywiady pogłębione,
  • administrację publiczną na różnych szczeblach POIiŚ (IZ, IP i IW) - poprzez wywiady indywidualne i grupowe,
  • przedsiębiorców – poprzez ankietę internetową CAWI,
  • samorządy na szczeblu lokalnym i regionalnym – poprzez telefoniczne wywiady pogłębione,
  • pasażerów – poprzez bezpośrednie badanie ankietowe w portach lotniczych,
  • ekspertów – poprzez ich udział w zespole badawczym oraz w panelu ekspertów.

Całość prac badawczych została poprzedzona analizą danych zastanych oraz innych dokumentów branżowych.

Termin realizacji:
01.10.2013 – 20.12.2013
Budżet:
117 157,50 PLN

Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2013
Tematyka badania: 
Transport
Typ usługi: 
Ewaluacja projektu
Wstecz