EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

Ewaluacja działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Głównym celem ewaluacji była ocena adekwatności i skuteczności prowadzonych w 2013 roku działań sieci RODM z punktu widzenia celowości ich kontynuacji
i rozwoju w latach następnych.

Zamawiający: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Do celów realizacji zadania należały również następujące elementy:

 • ocena standardów pracy konsultantów Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej;
 • ocena wyglądu głównych siedzib RODM;
 • wypracowanie standardów obsługi klienta w punktach, które podniosą jakość oferowanych usług.

Siedziby zostały ocenione pod kątem organizacji przestrzeni biurowej, dostępności materiałów informacyjnych, zastosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej
w materiałach informacyjnych i promocyjnych ośrodka.

Badanie ewaluacyjne uwzględniało także warunki zewnętrzne: kontekst debaty publicznej na temat priorytetów polityki zagranicznej w regionach oraz poziom
i intensywność współpracy międzynarodowej realizowanej w regionie.

Badanie oceniło również aspekty organizacyjne: warunki lokalowe, godziny funkcjonowania RODM, liczbę pracowników w kontekście liczby i formy realizowanych działań.

Podejście badawcze:

W badaniu zastosowanie znalazły następujące metody analityczno-badawcze:

 • Analiza danych zastanych,
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
 • Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI),
 • Studium przypadku,
 • Badanie z zastosowaniem techniki Tajemniczy Klient,
 • Badanie CAWI,
 • Mystery mailing,
 • Warsztat heurystyczny.

Termin realizacji:
01.10.2013 –  26.11.2013 r.
Budżet:
55 042,50 PLN

Zamawiający: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2013
Tematyka badania: 
Polityka zagraniczna
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz