EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

„Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”

Badanie było elementem projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”. Projekt ten był realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 
Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Charakterystyka badania:
 
Celem badania było rozpoznanie potrzeb szkoleniowych profesjonalistów kierujących sprawy do mediacji oraz mediujących – sędziów, prokuratorów i mediatorów (o tematyce mediacyjnej), określenie medialnej strategii komunikacyjnej obejmującej wskazane przez Wykonawcę grupy docelowe oraz realizacja badania-diagnozy stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji, zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów związanych z mediacją (wraz ze wskazaniem kierunków i adresatów działań, których wdrożenie zwiększy popularność mediacji, a w konsekwencji spowoduje wzrost zastosowania mediacji, jako alternatywy wobec tradycyjnego postępowania sądowego w rozwiązywaniu sporów i konfliktów).
 
W ramach badania przeprowadzono analizy w trzech obszarach:
 
1. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych sędziów, prokuratorów i mediatorów,
2. Określenie medialnej strategii komunikacyjnej,
3. Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji.
 
Zastosowana metodologia:
W raporcie wykorzystano następujące metody i źródła danych:
 
• Analiza danych zastanych - akty prawne dotyczących mediacji, opracowania naukowe i badawcze dotyczące stanu mediacji w Polsce i w UE, materiały informacyjne dotyczące mediacji, strony internetowe ośrodków mediacji, programy szkoleń w zakresie mediacji etc.;
• Analiza danych statystycznych dotyczących liczby spraw kierowanych do sądów i prokuratur oraz liczby mediacji;
• Wyniki badania ilościowego z przedstawicielami mediatorów, sędziów i prokuratorów (badanie miało dwie tury, pierwsza dotyczyła diagnozy i zebrania informacji o faktach, a druga polegała na ocenie propozycji różnych rozwiązań i zmian w systemie mediacji w Polsce);
• Badanie ilościowe zrealizowane na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 16 roku życia;
• Badanie ilościowe wśród kuratorów, szkół średnich, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu adwokackiego i radcowskiego, pracowników pomocy społecznej;
• Zogniskowane wywiady grupowe zrealizowane w następujących grupach docelowych: odbiorcy mediacji (przedsiębiorcy oraz społeczeństwo, potencjalni uczestnicy działań mediacyjnych z zakresu prawa cywilnego i karnego), mediatorzy, przedstawiciele OPS, PCPR, prokuratorzy, sędziowie, policjanci, kuratorzy;
• Telefoniczne wywiady pogłębione z koordynatorami ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych;
• Blog, w ramach którego pozyskiwane były informacje z docelowych środowisk dotyczących analizy diagnostycznej i badania opinii
 
Budżet:
296 049,00 zł brutto
Termin realizacji:
19.12.2014 - 17.09.2015
Zamawiający: 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Typ usługi: 
Badania społeczne
Wstecz