EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
 
Celem badania była ocena skuteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-komunikacyjnych instytucji zaantgazowanych w realizację Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ewaluacja procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE

Zamawiający: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 
Ewaluacja procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
 

Strony

Badanie pn. „Ocena zastosowanych rozwiązań w obszarze systemu oceny i wyboru projektów (w szczególności kryteriów wyboru projektów) pod kątem wpływu na wybór inwestycji zapewniających skuteczną i najbardziej efektywną realizację XII Priorytetu PO IiŚ”

Realizacja badania wynikała z potrzeby oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań w obszarze systemu oceny i wyboru projektów pod kątem wpływu wybranych inwestycji na efektywną realizację XII Priorytetu PO IiŚ na lata 2007-2013.
 
Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
 
Projekt realizowany we współpracy z Polinvest Sp. z o.o.
 
Ponadto celem badania było wsparcie procesu przygotowywania kryteriów wyboru projektów w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020 i tym samym zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji celów tego Programu.
 
Poniżej wylistowano trzy cele szczegółowe badania:
• identyfikacja elementów oceny i wyboru projektów przyczyniających się do wyboru projektów o największym wpływie na osiągnięcie założonych wartości wskaźników postępu rzeczowego i finansowych;
• ocena wpływu kryteriów na wybór projektów w największym stopniu wpływających na realizację celu głównego XII Priorytetu PO IiŚ oraz celów szczegółowych;
• identyfikacja elementów oceny i wyboru projektów przyczyniających się do wyboru projektów najistotniejszych z punktu widzenia potrzeb sektora zdrowia, a także w największym stopniu wpływających na realizację celu szczegółowego priorytetu oraz poszczególnych działań w kontekście perspektywy finansowej UE 2014-2020.
 
Badaniem objęto XII Priorytet PO IiŚ na lata 2007-2013 oraz wdrażane w jego ramach działania (12.1 i 12.2).
 
W celu uzyskania odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze zastosowano następujący zestaw metod analityczno-badawczych:
• Analizę dokumentów i danych zastanych;
• Analizy ilościowe i jakościowe (w tym analizy list rankingowych oraz benchmark wybranych projektów);
• Badanie ilościowe CAWI wśród beneficjentów badanych Działań PO IiŚ na lata 2007-2013 (zebrano 175 ankiet i tym samym osiągnięto bardzo wysoki ponad 49% poziom responsywności);
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ, IP i IP II tj. odpowiednio z pracownikami MIiR, DFE MZ oraz CSIOZ.
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami Zespołów Oceniających Projekty oraz z przedstawicielami firm konsultingowych (opracowujących dokumentacje aplikacyjne dla wnioskodawców);
• Panel ekspertów;
• Badanie metodą studium przypadku (w zakresie identyfikacji interesujących rozwiązań z zakresu systemów oceny i wyboru projektów w innych niż PO IiŚ programach operacyjnych).
• Warsztat heurystyczny.
 
Termin realizacji:
10 września - 12 grudnia 2014 
Budżet:
100 000,00 zł
Zamawiający: 
Ministerstwo Zdrowia
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Zarządzanie projektami
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz