EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
 
Celem badania była ocena skuteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-komunikacyjnych instytucji zaantgazowanych w realizację Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ewaluacja procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE

Zamawiający: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 
Ewaluacja procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
 

Strony

Analiza i ocena osiągniętych efektów projektu p.n. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba”

Analiza i ocena osiągniętych efektów projektu p.n. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” zrealizowanego w latach 2011-2013 oraz określenie kierunków i możliwości zintegrowania działań dla zachowania jego trwałości i rozwoju na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także możliwości wsparcia finansowego w okresie programowania 2014-2020.

 
Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
 
Badanie obejmowało realizację Projektu na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przez dwóch partnerów Województwo Zachodniopomorskie (instytucja samorządowa) oraz Fundację „Szczecińska” (organizacja kościelna).
 
Badanie miało strukturę czterofazową.
Faza 1 była konceptualizacja badań w oparciu o analizę źródeł zastanych (desk research),
Faza II – eksploracja terenowa – służyła zebraniu danych na temat bieżącego funkcjonowania szlaku, dostępności obiektów i usług turystycznych, nasilenia i form aktywności turystycznej na szlaku. Istotną rolę pełniła lustracja terenowa szlaku z elementami obserwacji uczestniczącej,
Faza III to weryfikacja zebranego materiału z udziałem kluczowych interesariuszy Szlaku, przeprowadzona w formule warsztatów konsultacyjno-heurystycznych,
Faza IV obejmowała opracowanie raportu końcowego z badania.
 
W ramach badania zastosowano następujące metody badawcze:
• Analiza materiałów i danych zastanych (desk research),
• Lustracja terenowa szlaku z elementami obserwacji uczestniczącej,
• Ankieta do samodzielnego wypełnienia,
• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
• Badanie kwestionariuszowe CAWI,
• Warsztaty z interesariuszami projektu,
• Blog badania.
 
Termin realizacji: 
01.08.2014 – 21.11.2014
Budżet: 
47 428,80 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Zachodniopomorskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Kultura
Turystyka
Zarządzanie projektami
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz